Uittreksel Statuten

(uittreksel uit de statuten)

1: STICHTING INITIATIEF JONGE VETERANEN

De stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag heeft ten doel:

 • Het organiseren van inloopmomenten voor veteranen, militairen en andere geïnteresseerden. De inloopmomenten zullen dienen om contacten  tussen  veteranen mogelijk te maken en te versterken. het zwaartepunt ligt op de veteranen uit de regio Den Haag.
 • Het organiseren of ondersteunen van gezamenlijke activiteiten, georganiseerd voor en/of door veteranen.
 • Het verkleinen van de afstand tussen de veteranen en de professionele hulpverlening.
 • Onderhouden van contacten met overheden en instanties, veteranen- en maatschappelijke organisaties, om de belangen van veteranen en de stichting te behartigen.
 • Bijdragen aan erkenning, herkenning en creëren van waardering bij de bevolking voor veteranen en hun partners.
 • Ondersteunen of deelnemen van herdenkingen en vieringen.
 • Alle verdere handelingen of activiteiten welke naar het oordeel van het bestuur in een ruime zin verband houden met het voorafgaande.

De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 • Het opzetten en beheren van (een) ontmoetingsruimte(n) voor veteranen en partners.
 • Het organiseren van inloopmomenten voor veteranen en partners.
 • Het inrichten van een (tijdelijke) tentoonstelling die het karakter van de ontmoetingsmomenten weergeeft.
 • Het inrichten en onderhouden van een website met informatie over de stichting en haar activiteiten.
 • Het open staan voor samenwerking en afstemming met andere veteranenorganisaties en inloophuizen.
 • Verwerven van fondsen om activiteiten te financieren.

Benoeming tot lid van het bestuur

 • Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een directie bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven leden.
 • Leden van het bestuur dienen te beschikken over affiniteit met de doelstelling van de stichting en een regionale binding. Een meerderheid van het bestuur dient een achtergroond te hebben als veteraan.
 • Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode welke eindigt op de vierde jaarvergadering, welke gehouden wordt na het jaar waarin de betrokkene benoemd is.
 • Een afgetreden bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar, met een maximum van drie termijnen.

Donateurs

 • Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich hebben verplicht de stichting door middel van een, door het bestuur jaarlijks vast te stellen, financiële bijdrage te steunen.
 • Een donatuer heeft geen recht op restitutie van eenmaal gestorte bedragen.
 • Donateurs hebben kosteloos of tegen verminderd tarief toegang tot, door het bestuur te bepalen, evenementen en nieuwsbrieven van de stichting.
 • Donateurs hebben geen rechten of verplichtingen ten opzichte van de stichting.<