Taakomschrijving bestuur

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, zowel intern voor de stichting als voor de buitenwereld. Hij/zij:

 • Leidt het bestuur: coördineert en zorgt dat de werkzaamheden van/door het bestuur worden uitgevoerd.
 • Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden.
 • Ondertekent brieven namens de stichting.
 • Leidt de bestuursvergaderingen.
 • Neemt beslissing bij staken van stemmen (tenzij Statuut oplossing biedt).

 

Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hij/zij:

 • Schrijft brieven en andere stukken voor de stichting.
 • Organiseert tenminste één maal per jaar een bestuursvergadering (jaarvergadering).
 • Beheert het archief van de stichting (archiveren van verslagen bestuursvergaderingen, ingekomen en verzonden brieven, verschenen (kranten) artikelen over de stichting, alsmede overige relevante papieren documenten, scans en emails).
 • Stelt, in overleg met de voorzitter, een conceptagenda op voor de bestuursvergadering en draagt zorg voor tijdige verspreiding.
 • Stelt notulen op van de bestuursvergadering.
 • Houdt de contactgegevens van relaties van de stichting actueel.

 

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Hij/zij:

 • Zorgt uiterlijk eind januari voor een jaarlijkse begroting.
 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
  Verricht en ontvangt betalingen.
 • Maakt het financieel jaarverslag (jaarrekening) en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.
 • Voorziet de voorzitter aan het begin van ieder kwartaal voor een bijgestelde begroting.
 • Stelt, binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, een jaarrekening op.
 • Biedt de jaarrekening aan aan het bestuur op de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar.
 • Is verantwoordelijk voor uitbetaling van declaraties.
 • Onderhoudt contact met de Vincentiusvereniging Den Haag over de huurovereenkomst.
 • Beheert de “pot” op de bar, waar mensen fooien en stortingen in doen.
 • Is verantwoordelijk voor financieel beheer van de barinkoop.

 

Bestuurslid Communicatie

Hij/zij:

 • Houdt de sociale media(waaronder de website en facebook pagina van de stichting) actueel.
 • Beheert de infomail.
 • Verstuurt via email een aankondiging van een bijeenkomst (ongeveer een week tevoren).
 • Vooraf met gastsprekers de checklist doornemen.
 • Beheert logo en sjablonen.
 • Adviseert het bestuur over zaken met betrekking tot communicatie.

 

Alle leden van het bestuur

Hij/zij:

 • Doen verslag van externe gesprekken die zij voeren namens de stichting.

 

Ondersteunende taak: Medewerker Barinkoop

Hij/zij:

 • Koopt barbenodigdheden in, voorafgaand aan bijeenkomsten.
 • Meldt na iedere bijeenkomst de uitgaven en inkomsten aan de penningmeester.
 • Opent en sluit de locatie waar de bijeenkomsten zijn.
 • Maakt de bar gereed en ruimt de bar op.
 • Zorgt voor vervanging tijdens afwezigheid.

 

Ondersteunende taak: Medewerker Bar

Hij/zij:

 • Runt de bar tijdens bijeenkomsten.
 • Beheert de kas tijdens de bijeenkomsten en draagt de kasgelden na sluiting over aan de barinkoper.
 • Zorgt voor vervanging tijdens afwezigheid.

 

 

 

Bronnen: